حمیدرضا محمدیان سمنانی

درباره من

دکتر حمیدرضا محمدیان سمنانی
image

دانشیار گروه آموزشی شکل دهی فلزات @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

...

محقق گوگل

Citation

28

h-index

3

i10-index

0

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Evaluation of microstructural and mechanical properties of A356
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9311187005, ^امید میرزائی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Nanostructured TaC film deposited by reactive magnetron sputtering: Influence of gas concentration on structural, mechanical, wear and corrosion properties
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9121187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, فرزاد محبوبی, دکتر قمی
Friction and wear behavior of laser cladded WC-Co and Ni/WC-Co deposits at high temperature
INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS(2019)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, مسعود برکت, سید حمید هاشمی
Wear performance of DLC coating on plasma nitrided Astaloy Mo
DIAMOND AND RELATED MATERIALS(2019)
9222187001, ^بهروز قاسمی*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Investigation of direct extrusion channel effects on twist extrusion using experimental and finite element analysis
MEASUREMENT(2018)
9111188014*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین, Hyoung Seop Kim
Influence of using electroless Ni-P coated WC-Co powder on laser cladding of stainless steel
SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY(2018)
9222187003, شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*
مطالعه تجربی رفتار خزشی کامپوزیت Al2024/SiC تولید شده به روش اتصال نورد تجمعی
مواد نوین(2018)
9211188002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, غلامرضا ابراهیمی*
Microstructure Evolution and Mechanical Properties of Nano-structured Al–0.2 wt%Zr Alloy Fabricated by Accumulative Roll Bonding (ARB) Process
Transactions of the Indian Institute of Metals(2017)
بهرام آزاد, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی*
An empirical-statistical model for laser cladding of WC-12Co powder on AISI 321 stainless steel
OPTICS AND LASER TECHNOLOGY(2017)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
Effect of martensitic transformation on springback behavior of 304L austenitic stainless steel
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
9111187015, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, باقر محمدصادقی
The combined effect of aging and accumulative roll bonding on the evolution of the microstructure and mechanical characteristics of an Al–0.2 wt % Zr alloy
PHYSICS OF METALS AND METALLOGRAPHY(2017)
بهرام آزاد, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی*
Simulation and experimental investigation of strain rate impact on martensitic transformation in 304L steel through dome test
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH(2016)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Effect of Punch Speed on the Formability Behavior of the Austenitic Stainless Steel Type 304L
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2016)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, دکتر صادقی
Fracture behavior of Al-0.2wt%Zr alloy processed by accumulative roll-bonding (ARB) process
KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS(2016)
^احسان برهانی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Analysis of Precipitation Kinetics in Al-Ge and Al-Ge-Si Alloys by Dilatometry
KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS(2011)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, آ فلاحتی, H.P Degischer
Precipitation in Alcu4.3 and Alcu4mg Alloys Studied by Dilatometry and Calorimetry
KOVOVE MATERIALY-METALLIC MATERIALS(2011)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, H.P Degischer
تزریق پودر فلز در قالب
(2004)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی
متالوژی پودر
(2002)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی
مدل تجربی-آماری برای روکشکاری لیزری پودر WC-Coبا روکش نیکل
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد(2018-02-13)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Coبر ریزساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکشکاری لیزری
هجدهمین همایش ملی مهندسی سطح و چهارمین همایش تخصصی فراوری مواد(2018-02-13)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
بررسی اثر دانسیته جریان برخواص الکتروکاتالیستی پوشش آلیاژی نیکل - مولیبدن جهت کاربرد در پیل سوختی متانول مستقیم
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2017-10-28)
9228115002, ^حسن عبداله پور, رسول امینی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند روکشکاری لیزری پودر کاربید تنکستن کبالت بر روی فولاد زنگ نزن 321
هفدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2017-01-31)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
بررسی خواص مکانیکی و ریز ساختار آلیاژ الومینیوم 2024 تحت فرایند RCS
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2016-11-08)
عادل ضیایی گلزار بالا*, ^فتح اله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
اثر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل دهی و رفتار شکست فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمدصادقی
بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی تبلور مجدد دینامیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321 در عملیات فورج داغ
سمپوزیم فولاد 94(2016-02-23)
9111188008, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی, علی شفیعی
بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5452 تحت فرآیند اکستروژن و فشارش متوالی (RUE)
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
اثر نرخ کرنش بر ارتفاع کشش فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L از طریق آزمایش گنبدی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمد صادقی
بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل دهی روی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی
تاثیر انجام اکستروژن مستقیم بلافاصله پس از اکستروژن پیچشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی فرایند ECAP بر روی کامپوزیت آلومینیم-نانو آلومینا
دومین همایش ملی مواد(2015-02-05)
^علی حبیب الله زاده, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی توزیع میکرو سختیبه عنوان معیاری از توزیع کرنش در فرآیند تغییر شکل شدید فورج چند محوری بر روی آلیاژ آلومینیوم 2024
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح اله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
اثر فرآیند نورد تجمعی بر خواص مکانیکی آلیاژ بسیار ریزدانه Al-0.2wt%Zr
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^احسان برهانی
بررسی تاثیر چرخش بین پاسی ورق در روش موج دار و صاف کردن پیاپی بر خواص مکانیکی آلومینیوم 1050
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
^فتح اله قدس, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
اثر فشار گرم بر فریت در فولاد میکروآلیاژی وانادیم –تیتانیم دار با کربن متوسط
سمپوزیوم فولاد 84(2006-02-28)
^علی حبیب الله زاده, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
Kinetics and oxidation behavior of laser clad WC-Co and Ni/WC-Co coatings
CERAMICS INTERNATIONAL(2018)
9222187003, ^حسن عبداله پور*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, رضا شجاع رضوی
بررسی اثر دانسیته جریان برخواص الکتروکاتالیستی پوشش آلیاژی نیکل - مولیبدن جهت کاربرد در پیل سوختی متانول مستقیم
(0)
9228115002, ^حسن عبداله پور, رسول امینی, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
مدل تجربی-آماری برای روکشکاری لیزری پودر WC-Coبا روکش نیکل
(0)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
تاثیر لایه نیکل روی ذرات WC-Coبر ریزساختار و سختی روکش تک پاس ایجاد شده با روش روکشکاری لیزری
(0)
9222187003*, رضا شجاع رضوی, ^حسن عبداله پور, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, سید حمید هاشمی
مقاومت مصالح
(2016-05-25)
اصول آستنیته کردن فولادها
(2013-11-22)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی شکل دهی فلزات، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، ایران
hmohammadian@semnan.ac.ir
(+98)2331533880

فرم تماس